Trực tiếp Giải đấu Quân Đoàn Tranh Bá 6 - 22/11/2015 
The Last Night vs. SàiGòn8pro